STIPENDIER & BIDRAG

Stipendier för utlandsstudier

Stiftelsen delar varje år ut 5 stipendier för studier utomlands efter gymnasieexamen. Det högsta beloppet för stipendium är 0,5 basbelopp. Stipendierna söks här på hemsida för stipendieansökningar. Medlen betalas ut efter beslut av styrelsen på vårsammanträdet.

Läs mer om villkor för stipendium här >>

PD-DP12298016

Gästriklandsfondens stipendier för studie- och resebidrag

Gävle och Sandvikens kommuner disponerar högst två basbelopp vardera och Hofors och Ockelbo kommuner samt Landstinget vardera högst ett basbelopp för stipendier. Stipendierna kan utgå till skolklass för studiebesök på hemorten eller för studieresa. Stipendier kan även utgå individuellt som studiebidrag till mindre bemedlade elever. Förslag till stipendier skall lämnas av resp. skolförvaltning senast den 31 mars respektive 30 september årligen. OBS att ansökan lämnas till resp. kommuns skolförvaltning.

skolresa

Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående skolprestationer

Stipendierna är dels Per Erikssons stipendium för framstående skolprestation i tekniskt eller naturvetenskapligt ämne och dels Hedvig Ulfsparres stipendium för framstående skolprestation inom området för musik, slöjd eller konstnärlig verksamhet. Varje stipendium är på 5 000 kr. Ett stipendium av vardera slaget delas ut till elever inom skolan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, samt inom Landstingets skolverksamhet efter förslag av resp. kommuns skolförvaltning. Dessa stipendier kan inte sökas.

CM-BA10030

Hedvig Ulfsparres minnesgåva

Minnesgåvan utdelas för framstående kulturella gärningar på förslag av chefen för Länsmuseet Gävleborg.

Tidigare stipendiater

SONY DSC

Foto: Agnetha Brolin

Kulturbidrag

För att stödja konstnärlig och annan kulturell verksamhet, olika former av dokumentation i kulturella sammanhang, samt främja verksamheten som syftar till att bevara gamla byggnader och anläggningar mm.

Ansökningar om bidrag behandlas vid sammanträden kring månadsskiftet maj – juni och månadsskiftet november – december. Ansökningarna skall ha kommit in före den 31 mars respektive den 30 september. Om en ansökan kommer för sent kan den stå kvar till nästa sammanträde om sökanden vill det.

Bidragsansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, en budget och en beskrivning av hur det är tänkt att projektet ska finansieras. Skicka gärna med bilder och foton. Ansökan skickas med post till:

Gästriklandsfonden
Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle

Redovisning ska normalt lämnas till styrelsemötet närmast efter det då bidrag beviljats, eller vid någon annan tidpunkt som styrelsen bestämmer. Tid för när redovisning ska lämnas ska finnas med i meddelandet från stiftelsen om bidrag.

Bidrag kan inte ges till statliga, kommunala, landstingskommunala eller kommersiella ändamål.

JTJ-152

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha